Ana Sayfa / DERNEK ÜYELİĞİ

 

 

 

Madde 3. ÜYELİK ve ÜYE OLMA

3.01. Derneği’nin üç çeşit üyesi vardır:

3.01.01. Asli Üyeler:  Genel Kurulu oluşturmak üzere üyelikleri, Yönetim Kurulu’nca kabul olunan gerçek kişilerdir. Kabulüne karar verilen üye, Üye Defterine kaydedilir ve Derneğin bütün tesislerinden Yönetim Kurulu’nun göstereceği şartlarla yararlanırlar

3.01.02. Misafir Üyeler: Derneğe üye olma niteliğine sahip, Yönetim Kurulunca belirlenen misafir üye yıllık aidatını ödeyen kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile bir yıllık süre için misafir üye olarak kabul edilerek derneğin tesislerinden yararlanabilirler. Yönetim Kurulu kararı ile misafir üyeliğe kabul edilenler Misafir Üye Kayıt Defterine kayıt edilirler. Bir yılın sonunda Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve o yıl için belirlenen misafir üye yıllık aidatının tekrar yatırılması şartı ile misafir üyelik birer yıl uzatabilir. Süre dolmadan herhangi bir sebepten dolayı misafir üyelikten çıkarılma işlemi yönetim kurulu kararı ile olur. Misafir üyeler, derneğin lokal ve tesislerinden Yönetim Kurulunun belirleyeceği şartlarda yararlanır. Misafir üyeler, dernek organlarına aday olamaz, Genel Kurullara katılamazlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Misafir üyelerden Üye Giriş Aidatı alınmaz.

3.01.03. Onur Üyeleri: Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde yararlığı olmuş, maddi ve manevi yardımı dokunmuş kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin önerisi ve bu kurulun onayı ile onur üyesi olarak seçilirler. Adları onur üyesi olarak “Üye Defteri”ne yazılır. Onur üyeleri seçme, seçilme ve oy hakkı olmaksızın ve aidat ödemeksizin Genel Kurul toplantılarına katılır ve Dernek imkanlarından yararlanırlar.

3.02. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ruhen bağlı olan, 18 yaşını bitirmiş fiili ehliyete sahip olan kişiler derneğe asil üye olabilirler. Bu nitelikleri olan kişinin derneğe üye olabilmesi için, üç yılını doldurmuş iki asil üye tarafından takdimi şarttır.

 

3.03. Üye olmak isteyen kişi dernekten alacağı üyelik başvuru formunu doldurur. Başvuru formuna nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, üç adet vesikalık fotoğraf ekleyerek dernek genel sekreterliğine verir. Genel Sekreterlik, başvurunun usule uygun olup olmadığını kontrol eder. Usule uygun başvurular Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu başvuruyu 30 gün içinde görüşerek kararını başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulunun üyelik başvurusu hakkında vereceği karar kesindir. Üyelik başvurusu kabul edilenler, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde, üye giriş aidatı ile o yıla ait yıllık aidatı ödeyerek makbuz fotokopilerini dernek Genel Sekreterliğine verir. Üye giriş aidatı ve yıllık aidatın ödenmesinin ardından üye adayı, üye kayıt defterine kaydedilerek üyelik işlemi tamamlanır. Kendilerine tanınan 5 günlük sürede aidatlarını ödemeyen üye adaylarının başvuruları iptal edilir.  

 

   

Madde 11.  DERNEĞİN GELİRLER KAYNAKLARI

11.01. Üye Giriş Aidatı: Asıl üyelerden derneğe kayıt sırasında bir sefer alınan aidattır. Bu aidatın miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul Üye Giriş Aidatının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verebilir. (Güncel Tutar: 500,00 TL)

11.02. Yıllık Üye Aidatı: Dernek asıl üyelerinin her yıl Ocak ayı içinde ödeyecekleri aidattır. Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul Yıllık Üye Aidatının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Yıllık Üye Aidatı her yıl Aralık ayında bir öncekinden az olmayacak şekilde belirlenir. (Güncel Tutar: 200 TL) 

11.03. Yıllık Misafir Üye Aidatı: Yönetim Kurulu tarafından ‘’Misafir Üye’’ olarak kabul edilenlerin bir yıl için ödeyeceği aidattır. Yönetim Kurulu tarafından her yıl Aralık ayında bir öncekinden az olmayacak şekilde belirlenir. (Güncel Tutar: 200 TL)

 

 

DERNEK BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka               : T. İş Bankası

İban No            : TR16 0006 4000 0017 3002 4633 19

Hesap Adı        : Samsun Beşiktaşlılar Derneği 

 

DERNEK ÜYELİĞİ FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAINIZ... 

 

ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...